រដ្ឋបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យ

Oddarmeanchey Administration
Administrative Services
ទិដ្ឋការ និត្យាកូលកម្ម ការចុះបញ្ជី ការផ្តល់សេវា ការផ្តល់អាជ្ញាបណ្ណ ការផ្ទេរសិទ្ធ
Learn More
Sectors Around Province
ព័ត៌មានទំនាក់ទំនងនិងទីតាំងនៃមន្ទីរ-អង្គភាពជំនាញជុំវិញខេត្ត
Learn More
Weather
ODDAR MEANCHEY WEATHER
CurrencyUnitBuy
USA DollarUSD/KHR14060
Australian DollarAUD/KHR13133
Canadian DollarCAD/KHR13203
Switzerland FrancCHF/KHR14368
Off-shore CNYCNH/KHR1626
China YuanCNY/KHR1628
European EuroEUR/KHR14857
មាន់ស្រែ20,000៛/គ​.ក្រ
មាន់កសិកម្ម10,000៛/គ​.ក្រ
ស្រូវចាប់ឆាយ950៛/គ​.ក្រ
ស្រូវផ្ការំដួល.ស្រូវផ្កាម្លិះ1,100៛/គ​.ក្រ
អង្ករនាងម៉ិញ2,700៛/គ​.ក្រ
អង្ករផ្កាម្លិះ2,200៛/គ​.ក្រ
អង្ករផ្ការំដួល2,400៛/គ​.ក្រ
អង្ករប្រភេទផ្កាខ្ញី1,800៛/គ​.ក្រ
សណ្តែកបាយ7,000៛/គ​.ក្រ

Oddarmeanchey

Email : info@oddarmeanchey.gov.kh

Phone Number : (+855)88 33 77 345

© 2021

All Rights Reserved by Oddarmeanchey Administration

Last update : 2 years ago