រដ្ឋបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យ

Oddarmeanchey Administration

រដ្ឋបាលស្រុកត្រពាំងប្រាសាទ

  • Address : ស្រុកត្រពាំងប្រាសាទ
  • Contact :
    នៅសំ តារារិទ្ធ អភិបាល នៃគណៈអភិបាលស្រុក ០៨៨ ៨៨៨ ៨៨៤៣