រដ្ឋបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យ

Oddarmeanchey Administration

រដ្ឋបាលស្រុកបន្ទាយអំពិល

  • Address : ស្រុកបន្ទាយអំពិល
  • Contact :
    នៅសំ ដារារិទ្ធ អភិបាល នៃគណៈអភិបាលស្រុក 0888888843