រដ្ឋបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យ

Oddarmeanchey Administration

រដ្ឋបាលស្រុកចុងកាល់

  • Address : ស្រុកចុងកាល់
  • Contact :
    រិទ្ធី បា៉ក់ អភិបាល នៃគណៈអភិបាលស្រុក ០៣១ ២៥៣ ៤៤៤៤  

Other Organization