រដ្ឋបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យ

Oddarmeanchey Administration

រដ្ឋបាលស្រុកអន្លង់វែង

  • Address : ស្រុកអន្លង់វែង
  • Contact :
    ហោ ជិនវិរយុទ្ធ អភិបាល នៃគណៈអភិបាលស្រុក ០៩៩ ៩៧៧ ៧៧៨