រដ្ឋបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យ

Oddarmeanchey Administration

ពន្ធធនាគារខេត្តឧត្ដរមានជ័យ

  • Contact :
    ឧត្ដមសេនីយ៍ត្រីសៅ ផាន់នី ប្រធានពន្ធធនាគារ ០៨៨៦ ៩៨៧ ៥៣៨  

Other Organization