រដ្ឋបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យ

Oddarmeanchey Administration

បសស ខេត្តឧត្ដរមានជ័យ

  • Address : ភូមិបុរីរដ្ឋបាល សង្កាត់សំរោង ក្រុងសំរោង ខេត្តឧត្ដរមានជ័យ
  • Contact :
    ស៊ីម ម៉ៅ ប្រធាន ០៩៥ ៣១១ ៣០០  

Other Organization