រដ្ឋបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យ

Oddarmeanchey Administration

អត្រាចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ នៅក្នុងខេត្តឧត្ដរមានជ័យ កើនបាន ចំនួន ៧៧.៩៥៩ នាក់ ស្មើរនឹង ៤៩,៧៩% ធៀបជាមួយចំនួនប្រជាពលរដ្ឋតាមគោលដៅ ១៥៦.៥៧៥ នាក់ទូទាំងខេត្ត

  • 570
  • ដោយ SEANGHIM

អត្រាចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ នៅក្នុងខេត្តឧត្ដរមានជ័យ គិតចាប់ពីថ្ងៃទី១២ ដល់ ថ្ងៃទី ២៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ កើនបាន ចំនួន ៧៧.៩៥៩ នាក់ ស្មើរនឹង ៤៩,៧៩% ធៀបជាមួយចំនួនប្រជាពលរដ្ឋតាមគោលដៅ ១៥៦.៥៧៥ នាក់ទូទាំងខេត្ត។

ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានផ្លូវការ សូមអញ្ជើញចូលរួម Subscribe Telegram Channel អំពីខេត្តឧត្ដរមានជ័យ តាមរយៈ t.me/oddarmeanchey

អត្ថបទទាក់ទង