រដ្ឋបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យ

Oddarmeanchey Administration

អនុក្រឹត្យស្តីពីការធ្វើប្រតិភូកម្មសិទ្ធិអំណាចទៅឱ្យគណៈអភិបាលរាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ក្នុងការគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកបំពេញការងារនៅថ្នាកក្រោមជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង