រដ្ឋបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យ

Oddarmeanchey Administration

ការជំរុញការអប់រំសុខភាពជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋ និងពង្រឹងការងារតាមដានការអនុវត្តវិធានការ ការពាររលកទីពីរនៃការចម្លងជំងឺកូវីដ-១៩

អត្ថបទទាក់ទង