រដ្ឋបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យ

Oddarmeanchey Administration

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីកាលបរិច្ឆេទ និងទីតំាងមណ្ឌលប្រឡង ជ្រើសរើសបេក្ខជនឳ្យចូលបម្រើការងារ ក្នុងក្របខណ្ឌមន្រ្តីរាជការសុីវិល និងជាស្មៀនឃុំ ស្ថិតក្នុងក្របខណ្ឌលេខាធិការរដ្ឋបាល ក្រសួងមហាផ្ទៃ ក្នុងខេត្តឧត្តរមានជ័យ សម្រាប់ឆ្នំា២០១៩

អត្ថបទទាក់ទង