រដ្ឋបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យ

Oddarmeanchey Administration

ព្រឹត្តិការកីឡា ថ្មើរជើងប្រវត្តិសាស្រ្ត នៅលើភ្នំដងរែក

https://youtu.be/3baqUCFsn4Q

អត្ថបទទាក់ទង