រដ្ឋបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យ

Oddarmeanchey Administration

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានចេញ អនុក្រឹត្យ ស្ដីពី ការទទួលស្គាល់ជ័យលាភីអង្គភាពផ្ដល់សេវាសាធារណៈគំរូ ក្នុងវិស័យអប់រំ និងវិស័យសុខាភិបាល។

អត្ថបទទាក់ទង